Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

Επικυρωμένος Προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2022.

Επικυρωμένος Προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» οικονομικού έτους 2022.

Στον προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έχουν ισοσκελιστεί τα έσοδα με τις δαπάνες και επομένως ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, συμμορφούμενος πλήρως με τις  αποφάσεις/εγκυκλίους. Επιπλέον έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές εισφορές και όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες. Το αποθεματικό (ΚΑ 9111) δεν υπερβαίνει το ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων. Αναφορικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Διονύσου για το έτος 2022 έχει εγγραφεί το ποσό που αναγράφεται στη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: