Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ τουΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ τουΝ.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση των κύριων χώρων 210τμ έως και 300 τμ και να βρίσκεται εντός ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π του Δήμου Διονύσου ¨Η ΕΣΤΙΑ¨, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ, από το γραφείο του Νομικού Προσώπου ΚΟΙ.Π.Α.Π ¨Η ΕΣΤΙΑ¨ , διεύθυνση : Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Άγιος Στέφανος, Τηλ. 210-8141700.

 

            Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ» Δήμου Διονύσου

                                         ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: